ചിത്രകാരന്ടെ ഭാവനയിൽ

21st_contemporary_artists_painting.-art-merello._la_portuguesa_(363_x_477)

ഒറ്റത്തൂവൽകിരീടംവെച്ചൊരു സുൽത്താൻ
ആജ്ഞാപിച്ചു, അന്ധനാം ഈ
പ്രജയോടൊരു ജീവിതത്തിൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ,
സുൽത്താനോരുക്കുന്ന അന്ധൻമാരുടെ
പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കാനത്രേ.

വെള്ളകീറിയ മാനത്ത്,മാനം നോക്കികരയുന്ന
പുഞ്ചപ്പാടംകണക്ക് ഒരു ക്യാൻവാസ് ഒരുങ്ങി.

ഫേസ്ബുക്കിൽനിന്ന് നീലയും
ചോരയലിയിക്കുന്ന വെയിലിന്റെ മഞ്ഞയും കടംവാങ്ങി.
പ്രകൃതിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
പായൽപ്പിഴിഞ്ഞിത്തിരി പച്ചയുണ്ടാക്കി.

റോസിനുവേണ്ടി പ്രണയിനിക്കുന്നൽകിയ
റോസാപുഷ്പം തിരികേച്ചോദിച്ചു;
അടർത്തിഎടുക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം
കരളിനോടോട്ടിയത്രേ.
കൊന്നുപറിച്ചെടുത്ത റോസാപുഷ്പത്തിൽ
നിന്നോഴുകിയ ചോരപ്പുഴ
എനിക്കെന്ടെ ചുവപ്പും സമ്മാനിച്ചു.

കണ്ണിമെയ്ക്കാതെ വരച്ച
ജീവിതത്തിൽ കറുപ്പുമാത്രമില്ല
ആകാശത്തെ മഴവില്ലിലും
കടലിന്ടെ അടിത്തട്ടിലും കറുപ്പില്ല
നിശബ്ധതെയും നാണവും കറുപ്പ് കടംതന്നില്ല.

മരുഭൂമിയിലെ ഗുഹയിൽ കറുപ്പുണ്ട്.
പക്ഷേ ഗുഹകാക്കും ഭൂതത്താൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വരികളിൽ…

“മൂഡാ,പ്രപഞ്ചം മറയ്ക്കാനുള്ള
കറുപ്പ് നിന്ടെ അന്ധതയിൽത്തനെയുണ്ട്‌”

……….എന്ടെ തൂവലിലെ മഷി വറ്റിവരണ്ടു.

913ba30275a85425cb8cffa46dbf9e0e

 

Book review : Things Fall Apart

images

 

 

I got acquainted with this book, perhaps a year ago- thanks to Wikipedia. It was the topper in ‘Best books of all time’. My mind was sonly stroked by a wave of ‘want-to-read’ sensation, even though it was the first time I was hearing about this Nigerian author. The story pushes through the life of a wrestler, who was nothing short of glory-which he well earned-until he accidently kills a clansman and then havoc is unleashed upon his life. He was boxed out of his clan and forced to live some years in abandon. All his life, he carved for dignity at the highest prospect and he fails just soon before he reaches the point. Once back to his clan after serving the time, misery continues to rot his life as Christian missionaries (Europeans) lure away his elder son from him, and at last to the suicide of this leader.

The first part of the book reveals the unbreakable respect and dignity he enjoyed as a wrestler and a clans leader. Okonkwo’s fame was spread in air throughout West Africa. The author deliberately throws the readers to the realm of African culture which I reckoned as the purest but strangest of this criterion. The superstitions and traditions of these people were brought to the limelight with a pitch of irritation in it. But this is overpowered by the mind-arresting descriptions and jaw dropping chronicles of the African routine. Chinua Achebe may be the only one among the breed of such thought-provoking list.

The simple way of narration helps us to adjourn skipping even exclamations. Tangling us to the end of each sentence, the author pulls us from the start of other. The author pities and criticizes the westernization in Africa, which started as a mere missionary group converting clansmen to Christians. In addition, readers should be grateful to the author, mesmerizing them with the life of a person who is as motivating as tom Sawyer.

The author ravishes the book with a charm that makes the readers turn the pages desperately, wishing it would never end, and when finished the book; the disappointment of nothing-more-to-read was highly crucifying my reading senses.

This author alienated me from this time to the days when Okonkwo breathed the soul of Africa and spoke the spirit of the same.

Thanks, Chinua Achebe…!

 

913ba30275a85425cb8cffa46dbf9e0e

Not Out*

sachin_tendulkar_by_enigmatic_freak-d3ipiiz

Silent,dipped in the inky wrath

of billion memories,seconded to triumph;

inept to forget the stories heard of

hundred tons and many more left unsaid;

I watched him smothering the world once again,for

the inevitable last time,effervescent as first.

 

Ageless,and assured of immortality,

the knight creased,not before

flaunting the illuminate omega,

relishing the time, crowd went bated,

as it is for now and forever.

 

Chirping screams,of indignant respect,coherent

for every soul sander ed again

and he took the butt to ground,

daring to succor the ornate of

his purple patch of legacy-perfumed as eternal.

 

History absorbed the cheers and tears with fain

and time bestirred to stop,to cream the

limelight,explicit on him alone.

With every chant,he played the harness,

leaving the enemy with roar of futility.

 

Indent,memories route the minds,

to strokes of class and brilliance.

The years bat-told stories overcame

the grieve of the inevitable;

and my thanksgiving started,but only scant.

 

Nonplussed,the day departed,

notching a billion ‘SACHIN’ to its credits,

and now is the time,cricket gets ‘retired’ hurt;

The sun honored,loathing to end the

glorified supremacy of this knight,

But at the end,he remained NOT OUT.

913ba30275a85425cb8cffa46dbf9e0e