ഞാന്‍

il_570xN.501619090_t22o

മണല്‍ക്കാറ്റില്‍ മുങ്ങിപ്പോയ ഈ

മരുഭൂമിയില്‍ മനസ്സുമന്ത്രിച്ചതത്രെയും

ചോരയലിയിക്കുന്ന വെയിലിന്‌ പകപോക്കാന്‍

കൂടപോലോരു തണലാകാനായിരുന്നു.

വിഭ്രാന്തി കലര്‍ന്ന മാനസങ്ങളള്‍ക്ക്‌

വിഷമേല്‍ക്കാത്ത കനി നല്‍ക്കാനായിരുന്നു.

മണ്ണുമറച്ചുകളഞ്ഞ വഴികളെ

നടന്നുതെളിയിക്കുന്ന ദൈവമാകാനായിരുന്നു.

രാത്രിത്തണുപ്പില്‍ ഉറച്ചുപോയ

പ്രണയത്തിനെ ഊതിയിളക്കുന്ന

തീപിടിച്ച വികാരമാകാനായിരുന്നു.

പക്ഷേ, യാഥാര്‍ത്ഥ്യം തിരിച്ചറിവായപ്പോള്‍,

ഞാനായതാകെ കാപട്യമണിഞ്ഞ

ഒരു മരീചികയായിരുന്നു.

മുള്ളിന്മേല്‍ പട്ടുവിരിച്ച

മോഹങ്ങളില്‍ ഇരയെ മാടിവിളിക്കുന്ന,

സ്വപ്നങ്ങളില്‍ ചതിയെപൊതിഞ്ഞ,

ഞാനീച്ചിരിക്കുന രൂപത്തില്‍

ദ്രംഷ്ടകളത്രേയും മറച്ചുകളഞ്ഞു,

നിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ

വഞ്ചിച്ച ഒരു മരീച്ചികാരാക്ഷസന്‍.

913ba30275a85425cb8cffa46dbf9e0e

Left Behind Branches

dfe5f219b782d5a6d93f6a1cd429e338_0

 

Raised through the chivalrous

staggered realms of uncertainty,

I crossed a million branches,

entangled by the miseries of their past

beholding them to the bark of trees.

 

Some, on which knuckles of owls

clenching the skin of branches,

the look of thirst in their eyes,

dwelling hard for an extension

of their dreary victim succession.

 

Some, on which snakes dwindled,

whispering along the sleek red

surface randomly shaking,

their boneless shininess,

through the dirty recklessness.

 

Some, on which emptiness hawked,

the pain of loneliness

then embraced me for long,

of times and unknown.

 

And crossing the border,

I reached the land of dreams,

and saw a million men and women.

I paced back for the owl,

snake and the loneliness,

I lost the way.

913ba30275a85425cb8cffa46dbf9e0e

 

 

 

 

The Blind Dream

SAUN0001_opt

There happened to be a time,

when my sightless eyelet conversed

the content of my explicit soul.

So groping I was then, in means the ravage

of lightning was judged as

a light of comfort, mild as my eyes.

 

 

I dreamt then, of the deterrent sky,

as like hope from heaven, percolate.

And dreamt of earth, stagnant recess

for a billion questioned worries.

Tender so as meadows, I dreamt of love;

angelic she smelled of roses and vision.

 

 

There happened to be a day, a swift

sound of authority offered the luxury of vision,

bartered for the retains of my dreams,

And my cognizance agreed.

 

 

I saw sky, breathing blue demon,

with beard of white enclosing

the globe, and of which serenity withholds.

I saw earth, bizarre desert land blooming

A charred cactus in for mirage.

So did I saw a thousand loves,

each savoring the comfort behind

the selfish reflection in love’s eyes;

Love smelled of pain and scars.

I got sight, but my dreams wilted,

For now and forever.

913ba30275a85425cb8cffa46dbf9e0e

The Highway

NOVA-SCOTIA-HWY-DRAWINGS-AUG2012-2C-450x314

 

With the pace of trickling red blood,

burnt in fierceness of acute sun, routed

I, the length of this tempting highway.

The path didn’t risked to shorten,

so do the spirit foaming inside.

In words of all means, I walked decisively

leaving the stones, turned to bravery.

Never along the way had I strived for

the chilled glass of comfort,

And never along the sights did I looked

for the blushes of lusty green.

For all the palpitations incrementing,

I stopped only for once, but to redeem

the belief, of finding an end.

I walked for countless years,

hence over in my withered feet,

Were weaved a million maps,

and then only found I was of

the betrayal inherited in my belief.

Of all the milestones I passed,

of all the sweat I shed,

my soul got stranded in this road,

hardened by lumpy truth of this endless loop…

913ba30275a85425cb8cffa46dbf9e0e

The First Love

loveBirds

 

 

Butterflies, who reckoned love triumphs

Helped me to seek the notion of spring,

And the nicety unearthed in the wilderness

Was deaf, blind and mute.

 

She saw me with her rational brain,

Spoke through her tasteful heart,

And touched me over the tenderness.

 

“What sees you in front of? “

Unto her, I cried.

“The star of all’s, sown

Eye-catching sheen in

The ploughed spring field.”

And she to me.

 

“And with what timbre does

Ear drums dance along?”

My qualm chased the sequel.

“The propounding beats by

Gore, fire-flowing in my artery”,

Her answer adored my question.

 

“Now, my touches?”

Uttered my mouth for the hindmost.

“In your downright flesh, which

Cherished the inertness between

My fingers, I see vividly-

Your’s alone outlooks, abolished fiction,

Moreover, the desire of a future with me”

 

The field, where she guided me,

Was where the spring blossomed.

Blooms flourished here wilts,

Nevertheless, never for eternity.

The grasses brushing my heels

Spoke of love, and love only.

 

And those patterned footprints,

We drew at the riverside of hope,

Turned out to be masterpieces…

 

913ba30275a85425cb8cffa46dbf9e0e